Powered by WP Bannerize

تاریخ انتشار: سه شنبه ۲۷ تیر ۹۱ ساعت ۰۲:۳۹
نقد قرآنی، عقلی، روش تحقیقی بر کتاب: حجاب شرعی در عصر پیامبر
نقد قرآنی، عقلی، روش تحقیقی بر کتاب: حجاب شرعی در عصر پیامبر
کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر»، در تلاش است اثبات کند که: حجاب در زمان پیامبر اکرم ص به این اندازه که الان وجود دارد نبوده است بلکه محدوده و حجم آن کمتر بوده و پس از شخص پیامبر ص به حجم آن افزوده شده و امروز به حجم مرسوم فعلی رسیده است.

 پایگاه خبری تحلیلی زنان‌پرس – محمدطاهر حبیب‌زاده: مکتب گرانقدر تشیع به دلیل عقلانیت، استدلال و منطقی که داشته و دارد، توانسته است تاکنون سرافرازانه به حیات خود ادامه دهد و مجموعهٔ علمی عظیم برای آیندگان بر جای بگذارد که هر روز بر غنای حجمی و عمقی آن افزوده می‌شود؛ الحمدلله. اگر غیر این بود به قطع نعش این مکتب طبیعتا باید با وجود دشمنی‌های وصف ناشدنی تاکنون ده‌ها کفن پوسانیده بود! 

در این میان، هم‌رفتاری گروهی که تحقیق در حوزه دین را حق مسلم خود می‌دانند و دیگران را پس می‌زنند و حتی طرد می‌کنند، مخصوصا کسانی را که بخواهند با دلایل قوی خلاف یافته‌های آن‌ها اظهارنظر کنند، و هم رفتار آنانی که بدون این‌که از الفبای دین حرفی بدانند، در تمام امورات دین اظهار نظر می‌کنند، مذموم عقل است.

انصاف آن است که برای علاقمندان – در هر سطحی و زمینه‌ای – نه تنها فرصت تحقیق فراهم شود، بلکه تشویق و به طور صحیح دستگیری شوند، و در ‌‌نهایت ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته، یافته‌های آن‌ها بدون چسباندن هرگونه مارکی مورد رد یا تایید علمی قرار گیرد. محصول چنین رفتار معتدل و منطقی قطعا به سود همه مخصوصا خود دین و مروجان حقیقی آن خواهد بود. 

کتاب «حجاب شرعی در عصر پیامبر» ظاهرا پس از این‌که در اردی‌بهشت سال ۱۳۹۰ – ۱۴ ماه پیش – اجازه نشر عمومی نمی‌یابد، در اینترنت بارگزاری می‌شود و به نظر می‌رسد زحمت بسیاری بر نگارنده آن تحمیل کرده است. این کتاب در تلاش است اثبات کند که: 

حجاب در زمان پیامبر اکرم ص به این اندازه که الان وجود دارد نبوده است بلکه محدوده و حجم آن کمتر بوده و پس از شخص پیامبر ص به حجم آن افزوده شده و امروز به حجم مرسوم فعلی رسیده است. وی معتقد است حجاب زمان پیامبر ص ﺣﺎﻛﻲ از ﻟﺰوم ﺳﺘﺮ ﺗﻨﻪ، ران و ﺑﺎزو، و ﺣﺮام ﻧﺒﻮدن ﻛﺸﻒ وﺟﻪ، ﮔﺮدن، ﻣﻮ، و ﻧﻴﻤﻪی ِ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ و ﭘﺎ اﺳﺖ (ص ۶۸۵). 

و در اثبات این ادعا بالغ بر هزار صفحه قلم زده شده است! و در مقدمه آن (صفحه ۱۹) آمده است: 

…. ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (این کتاب) ﺑﺎﻳﺪ ذﻫﻦ را از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺣﺠﺎب ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ آن ﺑﺎ ﺣﺠﺎب ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ، ﺧﺎﻟﻲ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻗﺪری از ﺳﺨﺖ ﺑﺎور ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس ﻛﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدد. 

حتی عباراتی در این کتاب آورده شده است که حجاب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را بسیار ناچیز بیان می‌کند (ص ۲۶۳ به بعد) یا در موردی، پیامبر ص را در دیدار با یکی از اصحاب عریان تصویر می‌کند! و از جمله چنین نتیجه می‌گیرد: 

ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ وﺟﻮب ِ ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻪ، ﻛﻒ، ﻗﺪم، ﻣﻮ، ﮔﺮدن، ﺳﺎﻋﺪ و ﺳﺎق را اﺣﺮاز ﻛﺮد! و إﻟﺎ ﺑﻪ ﺣﺮام ﺑﻮدن ﻛﺸﻒﺷﺎن ﻧﻤﻲﺗﻮان ﺣﻜﻢ ﻛﺮد. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس، ﺑﺎ وﺟﻮد اﺧﺒﺎر و ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺘﻌﺪدی ﻛﻪ در ﺟﻮاز ﻛﺸﻒ ﻣﻮاﺿﻊ ﻣﺬﻛﻮر آوردم، آﻳﺎ ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻮرد ﺳﺘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ رﺳﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺟﻮب ﭘﻮﺷﺶ را ﺧﻮاﺳﺘﻪی ﺷﺮع از ﻣﺮدم ﻋﺼﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ داﻧﺴﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻧﻘﺾ آن آوردم ﭼﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﻛﺮد؟ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را از ﺗﺼﻮر وﺟﻮد اﺟﻤﺎع رﻫﺎﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﻜﺎم ﺟﺎری در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻧﺰدﻳﻚ ﮔﺸﺖ؛ اﻣﺮوزه ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ رأی اﺟﻤﺎﻋﻲ ﻓﻘﻬﺎ ﻋﺒﺎرت از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﻲﺗﻮان وﺟﻪ و ﻛﻔﻴﻦ را ﻣﻜﺸﻮف ﮔﺬارد اﻣﺎ در اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم… ﻧﺸﺎن دادم ﻛﻪ ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺎ ﺗﺎ ﻳﻜﻲ دو ﻗﺮن ﭘﻴﺶ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ در ﻛﻨﺎر وﺟﻪ و ﻛﻔﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗَﺪَﻣﻴﻦ را ﻫﻢ ذﻛﺮ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﺮاﺣﺘﺎ ﻧﺎﻗﺾ ِ اﺟﻤﺎع ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ! ﻧﻴﺰ ﮔﻤﺎن ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﻮ ﺟﺰو اﺟﻤﺎﻋﻴﺎت ﻓﻘﻪﻣﺎن اﺳﺖ اﻣﺎ ﭼﻨﺎنﻛﻪ… ﺗﻮﺿﻴﺢ دادم ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ اﺳﺎﺳﺎ اﺳﻤﻲ از آن ﺑﻪ ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻲآﻣﺪ! (ص ۷۷۸). 

احکام دیگری نیز در این کتاب مورد خدشه وارد شده است از جمله این‌که پیامبر ص با زنان دست می‌داده است! و نویسنده کتاب به شدت تلاش می‌کند تا دست ندادن آن حضرت را مورد تردید قرار دهد. 

با خواندن این کتاب ممکن است در ذهن هر خواننده‌ای این سوال پیش آید که آیا در باب حجاب و حد شرعی آن غالب فقها مخصوصا تمام فقهای متاخر و معاصر تا کنون به اشتباه می‌رفته‌اند و فتاوی خلاف واقع می‌داده‌اند و مطلب را نمی‌فهمیده‌اند، و این نویسنده محترم است که بعد از ۱۴۰۰ سال پی به حکم واقعی برده است؟! 

نقد انجام شده علت نتایج حاصله را به خوبی روشن خواهد کرد! 

 

فایل پی‌دی‌اف مطلب را می‌توانید از این لینک دانلود کنید

 

برچسب‌ها: ،
نظرات

 1. شفق   ۳ شهریور ۱۳۹۱  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  ما که نقد قرآنی، عقلی، روش تحقیقی از شما ندیدیم! خدایی اش چقدر فکر کردید برای چهارتا جمله ی بی سروته تون اسم پیدا کنید. براستی نتونستید استدلالهای ساده ی این محقق صادق رو نقد کنید… این ضعف های علمی شما برای ما بسی جای یقین باقی می گذاره که قرن ها به خطا رفته اید آقایان منبرپیشه و واعظ صفت

  • عبود   ۶ شهریور ۱۳۹۱  
   Thumb up
   0
    Thumb down
   0

   بیشتر مدارک مورد استفاده در این کتاب از کتب اهل سنت است. درجه اعتبار این کتب مثلا صحیح حدیثی از اینجا مشخص میشود که در همین کتب آمده که خداوند شبهای جمعه سوار الاغ خود میشود و به زمین می آید تا به کار بندگان سرکشی نماید!!!!
   و یا اینکه در تفسیر عبارت “ذی السّاق” در قرآن آورده اند که خداوند روز قیامت وقتی جهنم پر میشود پای خود را در جهنم میکند و فشار میدهد تا جا برای بقیه باز شود!!در اینجا ساق پای او معلوم میشود.
   دیگر اینکه آنها خواسته اند تا با جعل احادیثی دروغ و نسبت دادن آنها به پیغمبر اکرم شان ایشان را پائین بیاورند تا یه جوری به خلفای بعد ایشون که معلوم الحال بودند ونمیشد زیادی براشون فضیلت ساخت، متناسب شوند.
   به عنوان مثال: خدا وکیلی کدامیک از آدمهای عادی اجتماع خودمون حاضر میشه جلو چشم دوستاش و مردم به روی زباله های کنار راه ادرار کند که الایاذ بالله این نسبت را به ساحت مقدس پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم داده اند و در کتب صحیح!!حدیثی اونها آمده.
   خداوند باعث و بانی این انحراف بزرگ در دین اسلام و گمراه شدن چند صد نفر در طول این ۱۴۰۰ سال را که همان خلفای غاصب خلافت ، ابوبکر ، عمر و عثمان ، و اعوان و انصارشون را به بدترین انواع عذابها معذب گرداند.

 2. نقد   ۵ شهریور ۱۳۹۱  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  شفق: شما نقد کنید دیگران استفاده کنند!!!!

 3. صادق   ۵ شهریور ۱۳۹۱  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  این نقد در نوع خود نقدی قابل توجهی است، حقا برخی استنادات نویسنده کتاب خنده دار است و برخی روش تحقیق وی واضح است که ناقص است. به نطرم تنها کسانی با آن کتاب موافق و با این گونه نقد ها مخالفند که دنبال بهانه دینی و چند روایت ضعیف هستند تا قدری حجاب خود را شل کنند…. و الا رعایت حجاب یک بحث فطری است اگر صادق باشیم!!!!!!!!!

  • بنده خدا   ۱۴ آذر ۱۳۹۱  
   Thumb up
   0
    Thumb down
   0

   با گفتن اینکه خنده دار است وعلامت تعجب گذاشتن و یک صفحه نقد نوشتن روی یک کتاب ۱۰۰۰ صفحه ای ، چیزی نقد نمی شود . دوستان اول این کتاب را درست مطالعه کنند .

   • عاقل   ۲۸ آذر ۱۳۹۱  
    Thumb up
    0
     Thumb down
    0

    در پاسخ به بنده خدا: العاقل یکفیه الاشاره، فرد عاقل یک اشاره برایش کافی است…. قرار نیست بر یک نوشته ۱۰۰۰ صفحه ای حتما ۱۰۰۰ صفحه هم نقد نوشت. گاهی یک جمله هم کافی است در اظهارنظر.

 4. سید محمد مه   ۱ مهر ۱۳۹۱  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  سلام
  خدا به شما خیر دهد
  بالا خره کسانی پیدا شدند تا این اثر بی اثر را نقد کنند و دل امام زمان را شاد کنند تلاش شما حقا مورد عنایت خداوند متعال قرا خواهد گرفت و حضرت صدیقه طاهره پاداش شما را خواهند داد . یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ

  التماس دعا

 5. نهنگ   ۲ فروردین ۱۳۹۲  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  کتاب از نطر منطقی در بسیاری از موارد دچار تحویلی نگری است. یعنی ابعاد مختلف مساله را به بعدی واحد فروکاسته است. مثلا در اثبات فقر در زمان پیامبر به آیاتی که بهشت را با پوشش های بهشتی و نهرهای آب و ….استناد شده. این آیات برای ما که امروزه صنعت پوشاک داریم و آب لوله کشی هم پاداش محسوب می شود و چگونه سند فقر فرگیر آن زمان است. در صورت قبول برخی از قسمت های کتاب قرآن از کارایی برای همه زمان ها و همه مکان ها می افتد. مطلبی که نویسنده در مقدمه ادعا می کند خلاف آن را می خواهد اثبات کند. استفاده حداکثری از منابع ضعیف اهل سنت و مخدوش دانستن هر حدیثی که خلاف رای نویسنده است نیز جهت گیری روشی نویسنده را نشان می دهد که از نظر علمی مردود است. مطلب دیگر اینکه بحث بسیار تازه و جدید هم نیست. امروزه دلیل محجب نبودن بسیاری از بانوان اهل سنت همین احادیث است که از قرن ها پیش در میان آنها توستی مفتی هایشان گفته شده. البته با سختگیری های سلیقه ای در مورد حجاب باید مخالفت کرد که آن هم بدعت است. پیروزباشید

 6. برخورداری   ۲ فروردین ۱۳۹۲  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  از دیدن برخی نظرها و بگو مگو های بالا متاثر شدم. متاسفانه اهل مطالعه ما نیز هنوز نمی دانند که در بحث علمی برهان است که اهمیت دارد نه نظرات شخصی. دوستان جلسه ای با حضور نویسنده کتاب و منتقدین آن برگزار شده و ایشون اشکالاتی را پذیرفته اند دانش دوستان لینک زیر را ببینند:
  http://pfmi.ir/fa/index.php/component/content/article/2-news-pfmi/1137–l-r.html

 7. فاطمه   ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  چه بگم که اطلاعاتتان خیلی ضعیف و برخورد بسته ای دارید ، من به عنوان فردی با حجاب کامل و اختیاری متاسفم از خواندن این متن، شما، خود شما یکی از دلایل سرخوردگی و بی علاقگی مردم در باب مسئله حجاب هستید، اگر دین را به خورد خود و دیگران ندهید و در عوض در مورد آن مطالعه کنید ، میتوانید نا خوداگاه تاثیر مثبتی بگذارید، به دنبال توجیح واجبات دینی نباشید، مردم توجیح غیر منطقی شمارا نمی پسندند، مردم عقل دارند، این متن نه تنها برای من بلکه تمام زنان با حجاب توهینی بیش نبود، خدا شما را به راه راست هدایت کند،

 8. یاس   ۱ خرداد ۱۳۹۲  
  Thumb up
  0
   Thumb down
  0

  به این وبلاگ هم سری بزنید.
  hijab.blog.ir

ثبت نظر

نام:

رایانامه:

متن:

اخبار
خانه آرشیو چندرسانه‌ای فضای مجازی پیشخوان پرونده یادداشت تبلیغات درباره ما تماس با ما